Materialienseiten > Präsidium > 1/A-PR-K

ÖSTERREICH KONVENT
 
 
 
            Das   P r ä s i d i u m   d e s   Ö s t e r r e i c h - K o n v e n t s   hält Montag, den 23. Februar 2004, um 10 Uhr im Lokal III seine 16. Sitzung ab.
 
 

T A G E S O R D N U N G
 
 
 

 1.)

Bericht des Ausschusses 1   (32/PRVOR-K)
 

 2.)

Bericht des Ausschusses 7   (33/PRVOR-K)
 

 3.)

Bericht des Ausschusses 3   (34/PRVOR-K)
 

 4.)

Sitzung des Österreich-Konvents am 5. März 2004
 

 5.)

Allfälliges
 

 

Wien, 2004 02 23
 
 
 

 

Dr. Franz   F i e d l e r  

 

Vorsitzender


 

Haftungsausschluss