Materialienseiten > Konventsitzung > 4/KSITZ

Österreich-Konvent: Rednerliste
TOP 1-1 Österreich Konvent
Tagesordnungspunkt 1
Einzelredezeitbeschränkung: 10
  

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Dr. Franz Fiedler (A) 10:06 3:53 5


TOP 2-2 Österreich Konvent
Tagesordnungspunkt 2
Einzelredezeitbeschränkung: 10
  

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + Dr. Franz Fiedler (A) 10:10 2:06 10


TOP 3-3 Österreich Konvent
Tagesordnungspunkt 3
Einzelredezeitbeschränkung: 10
  

Nr.   Redner Start Dauer Limit
  1 + DDr. Heinz Mayer (A) 10:13 5:27 10
  2 + Dr. Ulrike Baumgartner-Gabitzer (A) 10:20 5:39 10
  3 + Dr. Bernd-Christian Funk (A) 10:26 9:03 10
  4 + Dr. Peter Bußjäger (A) 10:35 6:02 10
  5 + Mag. Werner Wutscher (A) 10:41 5:01 10
  6 + Dr. Manfred Matzka (A) 10:47 9:40 10
  7 + Dr. Peter Kostelka (A) 10:57 5:38 5*
  8 + Dr. Franz Schausberger (A) 11:03 5:00 5*
  9 + Dr. Theo Öhlinger (A) 11:10 4:12 5*
  10 + Dr. Franz Fiedler (A) 11:14 1:28 5*
  11 + MMag. Dr. Madeleine Petrovic (A) 11:16 4:48 5*
Haftungsausschluss